Privacybeleidsverklaring

Privacybeleidsverklaring

Dierenartspraktijk An Vermorgen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Sint Jacobstraat 57, 9200 Dendermonde telefoon 0494 491827, e-mail: dierenartsvermorgen@gmail.com

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voornaam en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Wij verzamelen geen gegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dierenartsvermorgen@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het registreren van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
- Om te voldoen aan wettelijke of fiscale verplichtingen

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dierenarts An Vermorgen) tussen zit.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en om aan wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen.

Wij delen uw persoonsgegevens , uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke of fiscale verplichting. Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens ernstig en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met dierenartsvermorgen@gmail.com.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: - paswoorden en beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand, naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming, of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dierenartsvermorgen@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, kaartnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen de vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Tel 02 274 48 00, email: commission@privacycommission.be, https://www.privacycommission.be

In geval van een vermoeden van een significant datalek wordt de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer verwittigd evenals de betrokkenen indien de commissie dit noodzakelijk acht.